26 Mart 2014 Çarşamba

Çevirgel Duası En Etkili

Çevirgel Duası En Etkili
Çevirgel Duası En Etkili

Çevirgel Duası, Orijinal ve En Etkili Şekilleri

Değerli okuyucum, sitenin adının çevirgel duası olduğunu biliyorsun. Bu siteyi açarken ana amacım, sevdiğini geri çevirmek (getirmek) isteyen kişilerin gönül yaralarına "dua şifası" sunmaktı. Nitekim bu sitede, birçok etkili dua paylaştım. Şimdi de dualar içerisinde çok farklı bir yeri olan çevirgel duasının detaylı ve derin analizini yapacağım.


Bu aşamada senden birkaç noktaya dikkat kesilmeni istiyorum:

1. Çevirgel duası, birkaç şekilde yapılır. Daha doğrusu bu duanın birkaç farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan en etkili 2'sini anlatacağım.

2. Bu duayı bir kağıda yazıp öyle okuman senin için daha faydalı ve daha avantajlı olacaktır. İstersen duanın çıktısını da alabilirsin; ama yazmanı tavsiye ederim. Çünkü yazarken duanın derinliklerinde dolaşma ve duayı içselleştirme olasılığı çok yüksek. Yine de sen bilirsin.

Şimdi çevirgel duasının birinci şekline göz atalım (Anlaşılmayan bazı kısımların açıklamalarını ve Türkçe anlamlarını parantez içinde aktaracağım.):


Orijinal Çevirgel Duası ve Anlamı


“Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü filancanın gönlünü bana dost kıl. (Burada filanca yazan yere gönlünü kendine çevirmek istediğin kişinin annesinin ve kendisinin ismini yazmalısın. Söz gelimi Betül'den doğma Ayhan veya Selin'den doğma Gonca gibi...)

Elhamdülillâhi ya Allahü yine filancanın gönlünü çevirgel. (Sana hamd olsun Yüce Allah’ım, Sema’dan doğma Açelya’nın gönlünü bana çevir.)

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için filancanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. ( Senin şanın ve ululuğun hatırı için başka insanlardan gönlünü ayırıp bana çevir.)

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil. (Darda kalan kullarının imdadına yetişen Hazret-i Hızır hatırına. Bu cümlelerde geçen "gil" eki, Türkçenin eski dönemlerinde kullanılan bir kip ekidir, "yor" gibi.)

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüve'l-hayyü'l-kayyum Lâilâhe illâ hüve (Burada hüve'l-hayyü'l-kayyum derken 
Ayete’l Kürsi kastediliyor. Yani Ayete’l Kürsi hürmetine deniliyor.) bikarar kılıvergil. (Onu kararsız kıl, bana çevir.)

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti Furkanü’l- Azim ve Kur'ân-ı Kerim. (99 esma-yı hüsnanın hatırına, indirdiğin mukaddes kitaplar olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an hatırına onun kalbini bana çevirerek beni sevindir.)

Ve bihürmeti suhuf-i İdris Aleyhisselâm. (Hz. İdris’e indirilen kutsal sahifeler hürmeti için)

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmamü’l-mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. (Bütün müslümanların öncüsü ve bütün peygamberlerin lideri olan Hz. Muhammed (sav) hakkı için)

İlâhi senin lütfun için ve senin in'amın (nimetlerin) için ve senin ihsanın için.

İlâhi nuriyyet sözleri (her türlü mukaddes ve nurlu sözler) ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda (secdelerde) evkat-ı hamsede (beş vakit namazda) ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri (ebced ve cifir harfleri, birer şifre kabul edilen sırlı harflerdir) hürmeti için ve dua-yı Kunut ve dua-yı Teşehhüd (Tahiyyat duası, secdeden sonra okunan ettahiyyatü duası) hürmeti için filancanın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, Sen rast getirgil. (Yukarıda da belirtmiştim, buradaki “gil” ekleri emir kipi olarak kullanılan ve 14. asır dil kalıbını yansıtan bir ektir. Zaten Çevirgil Duası adlı bu dua, sonradan Çevirgel biçiminde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yani Çevirgel Duası’nın orijinal ismi Çevirgil Duası’dır.)

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah! (Allah’ın halis kulu Adem, güzel ve salih kulu Nuh, Allah’ın halili (dostu) İbrahim, Allah ile konuşan (Tur dağındaki konuşma) Musa, Allah’ın ruhu olan İsa, Allah’ın sadık kulu olan Yusuf ve Muhammed Peygamberler'in hatırı ve hürmeti için…)

İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için filancanın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. (Onu benim aşkımla kararsız kıl.)

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennan ü ya Hannan ü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü (Burada Allah'ın Sevgilisi Habibullah hürmetine; yani peygamber efendimizin (sav) hürmetine denilerek Allah’ın esma-yı hüsnası olarak bilinen bazı güzel isimlerinden yardım isteniyor.)

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin (bir rivayete göre insanlara yüz yirmi dört bin enbiya; yani peygamber gönderilmiştir) ve evliyalar hürmeti için filancanın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrar-ı Muhammed (peygamberimizin esrarı ve gizemi için) ve Muhammedin gövdesi ve savmı (orucu), ravzası (mezarı) ve hilyesi (dış ve iç güzellikleri) ve beratı ve miracı (Berat ve Miraç Kandilleri) ve kıyamı (namazda ayakta durması, çok namaz kıldığı için ayaklarının altı şişermiş, o olaya gönderme yapıyor) ve kuûdi (namazda oturması) ve sucûdi (secde etmesi) ve gaziler hakkı için! (Bu paragrafta Peygamber Efendimizin (sav) "gözümün nuru namaz" dediği namazın faziletlerinden hareketle duasının kabulünü istiyor.)

İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, filancanın aklına, filancanın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud (sevimli ve sempatik) kılıvergil.

Ya Gani (Zengin) ya Mugnî (Çok Varlıklı) bihürmeti kitabı malûm (malum kitap dediği Kuran'ı Kerim'dir burada) zemekanide (her şart ve durumda) ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için ve sübhani devrani hürmeti için, (şimdi sayacağı isimler birer evliya. Onların değerli varlıklarını vesile kılarak medet umuyor.) İlâhi Zünnun-i Mısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve Meşari Selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için (Bu isimlerin hepsi İslamiyet'e büyük katkıları olan ve İslam için çok mühim olan büyük insanlardır.)

İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. (Bu isimler de İslamiyet’in yayılmasında ve gönülleri fethetmesinde emek sarf eden veliler ve alimlerden birkaçıdır.)

İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin (bende, kul demek) hacetini reva eyle (ben kulunun, kölenin ihtiyacını bana ver.) bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. (Bu bir ayet ve şu anlamda: O Allah, bir şeyin olmasını murat ettiğinde o şeye sadece “ol” der, o da oluverir. Yani benim de sevgilimin gönlüne de beni sevmesi için “ol” de, bu iş oluversin, demeye çalışıyor.)

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. (Bu da bir ayet ve şu anlamda: Her şeyin melekûtu; yani mülkü, içi ve dışı, her yönü emrinde olan Allah, ne yücedir. Onu tenzih ederiz. Zaten dönüşümüz de yine Mutlak Varlık olan O’nadır.) İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. (Bu ayette de mal ve evlatlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyin fayda sağlamayacağı kıyamet gününde ancak ve ancak dosdoğru bir kalbin işe yarayacağı vurgulanıyor. Yani ben dosdoğru bir kalple sana yöneldim, sen de bu ayetin hatırı için beni muradıma erdir.)

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. (Bu ayetlerin hürmeti için, bu mübarek ve mukaddes ayetlerin hatırına) filancanın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâyık (insanlar, halklar, milletler, cümle mahlukat) arasında ve has (elit kesim) ve âm (sıradan insanlar, avam tabakası) arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana musahhar eyleyüp (bana boyun eğmelerini sağlayıp) ve beni şirin ve halîm (yumuşak ve sempatik) ve kuvvetli ve hürmetli ve cemi (bütün) mü’minler arasında hub eyle. (hub eyle: güzel veya yakışıklı eyle.)

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya Müsebbibel Esbab (Ey Sebeplerin İlk Sebebi) ya Müfettihel Ebvab (Ey Kapıları Açan, Gönül Kapılarını Açan) ya Kadiye’l- Hâcat (İhtiyaçları Gören ve Karşılayan) ya Mukallibelkulubi ve’l ebsar, (Bu ifade, Peygamber Efendimiz’in bir duasından alıntıdır ve Ey Gönülleri ve Gözleri Evirip Çeviren Yüce Zat anlamındadır. Kısaca Allah’a şöyle deniliyor: Ey gönülleri ve gözleri evirip çeviren Yüce Allah, onun gönlünü ve gözünü bana çevir) filancanın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine (Başlangıcı ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi olan, doğurmayan ve doğurulmayan Evvel ve Ahir). İyyake na’budu ve iyyake nestein. (Fatiha Suresinde geçen ve "yalnızca sana kulluk yapar ve sadece senden yardım dileriz" anlamına gelen ayet)

Ve bihürmeti Subbuhun Kuddusün (Burada Cebrail isimli meleğin isimleri zikredilerek o melek kastediliyor) rabbüna ve rabbülmelâiketi verruh. (Ey ruhların ve meleklerin Rabbi!) (Dikkat ettiysen Çevirgel Duası adlı bu duada, duayı yazan kişi, kutsal bildiği tüm kavramlara gönderme yaparak, kendisini terk eden kişinin yeniden kendisine dönmesini Allah’tan niyaz ediyor.)

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile Aleyhimüsselâmü (Dört büyük melek hatırına ve hürmetine) ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete Şerrefehummellahü Teâla (Allah’ın şerefli ve izzetli mekanları olan Mekke ve Medine hakkı için) (bu ifadelerle de birkaç ayete gönderme yapıyor) ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad (Burada hem Kuran’ın mukaddes harfleri hem de bu harflerle başlayan ve huruf-i mukattaa denilen sureler kastediliyor) ve ha mim ayin sin kaf (aynı şekilde hem kutsal harfler hem de mukaddes sureler) ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. (Yasin Suresi’nin hakkı ve hatırı ve hürmeti için) (Şüphesiz O Kuran, sana indirilmiştir.)

Ve bihürmeti summün bükmün ümmün fehüm lâ ya’lemune. (Bu kısımda da bir ayete: "Onlar görmezler, duymazlar ve konuşmazlar. Zaten onlar bilmezler de." anlamını taşıyan ayete gönderme yapıyor.) Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yesmeune. (la yesmeun: duymazlar.) Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yübsirune. (la yubsirun: görmezler) (Her seferinde ayetlere gönderme yaparak ayetleri şefaatçi kılmaya çalışıyor.)

Ve bihürmeti femen kâne minkum merîdan ev bihî ezem mir raé'sihî fefidyetum min sıyâmin ev sadegatin ev nusuk, feizâ emintum, femen temettea bil umrati ilel hacci femesteysera minel hedy, femel lem yecid fesıyâmu selâseti eyyâmin fil hacci.

(Bu ayet de Bakara Suresi’nin 196. ayetinden alıntıdır. Anlamı şöyle: Haccı ve umreyi yalnız Allah için tamamlayın. Eğer sıkıntı yaşayacak olursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da saçlarınızı kesmeyin. İçinizden hasta olanlara veya rahatsız olanlara, tıraş için oruç, sadaka yahut kurbandan ibaret bir fidye farzdır. Sıkıntıdan kurtulunca da içinizden kim hacca kadar umre ile sevap işlemek isterse ona da kurbanın kolay gelen kısmı gereklidir. Bunu da bulamazsa üç gün hac mevsiminde yedi gün de döndükten sonra, toplamda on gün boyunca oruç tutmak şart olur. Verilen bu hüküm Mescid-i Haram'da oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah'ın cezası gerçekten çok çetindir.)

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. (Ey Rabbim, bize kendi yüce dergahından bir rahmet olsun diye bizi bağışla. Sen Vahhab’sın çünkü. Günahları bağışlarsın.) Birahmetike ya Erhamerrahimine. (Sen merhametlilerin en merhametlisi olan Rahman ve Rahim’sin) Vel’hamdülillâhi Rabbil’âlemine. (Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.) Amin...

En Etkili Çevirgel Duası ve Birkaç Husus


Evet, çevirgel duasının internette en çok dolaşan şekli budur ve bu şekliyle ilgili şu ayrıntıları mutlaka bilmek zorundasın:

1. Çevirgel duası, Surhubad duasıyla birlikte okunduğunda daha etkili olduğu dile getirilir. Bir sonraki yazımda surhubad duasını inceleyeceğim.

2. Bu duada, öncelikle abdest almalı, ardından iki rekat nafile namaz kılmalısın. Duanın makbuliyeti açısından, bedensel ve ruhsal temizliğin çok önemli olduğunu zaten bilirsin. Abdestin, beden temizliği için, namazın da ruhsal temizlik adına ne kadar mühim olduğunu da.

3. Dua, 7 hafta boyunca her hafta cuma günleri cuma namazından sonra (kadınlar için de namazdan sonra) 7 kez okunur. Toplamda 7*7:49 kez okuman gerekiyor duayı.

4. Dua içerisinde geçen "falanca" ibaresini değiştirip kendi haline adapte etmen gerekiyor. Söz gelimi, filanca yerine "Ayşe'den doğma Emin" demelisin. Yani kalbini kendine çevirmek istediğin kişinin önce annesinin adını, sonra da kendisinin adını (Arzu'dan doğma Ece şeklinde) söylemelisin.

Evet, 1. çevirgel duası bu kadar. Şimdi, çok daha etkili olduğu ifade edilen (duayı tatbik edenler söylüyor) diğer çevirgel duasına göz atalım:

2'inci En Etkili Çevirgel Duası


Dostum, Allah'ın esmasının şifa olduğunu hepimiz biliriz. Kur'an'da geçen bir ayet: "Kur'an, müminler için şifa ve rahmettir." der. Ayetlerin birçoğunda da Allah'ın esmasının yer aldığını düşünürsek bu esmanın (esma-yı hüsna) birer şifa ve rahmet kaynağı olduğu kendiliğinden anlaşılır. Zaten İslâm alimlerinin de ortak görüşü, Allah'ın güzel isimlerinin (esma-yı hüsna) şifa olduğu yönündedir.

Senin de gönlün yaralı olduğuna göre sen de şifaya muhtaçsın. Öyleyse çevirgel duasının esma-yı hüsna ile şekillenen şu varyasyonuna birlikte bakalım:

Bu duada 7 esma kullanılır ve her biri de 7 hafta boyunca 7'şer kez okunur, bir önceki çevirgel duasında olduğu gibi.

Esmalar sırasıyla Ya Vedûd, Ya Fettah, Ya Deyyan, Ya Rahîm, Ya Rahman, Ya Hakim ve Ya Cemil'dir.

Bu isimlerin her birinin binlerce derde deva olduğu bilinir ve çevirgel adlı duada hepsi birleşerek muazzam bir etki yaratır. Tabi Allah'ın izniyle...

Gelelim duanın uygulama biçimine:

Öncelikle, bir önceki duada olduğu gibi burada da abdest alınıp maddi ve bedensel kirlerden arınmak gerekir. Sonra da iki rekat nafile namaz ile manevi kirlerden arınmaya çalışılır. Namazın bitiminden sonra ise demin verdiğim esmalar sırasıyla 99'ar defa okunur. Yani Ya Rahîm 99 defa, Ya Cemil 99 defa... gibi.

Bu isimlerin okunuşu, hafif bir ses tonuyla ve edepli bir şekilde olmalıdır. Bütün isimler 99'ar defa okunduktan sonraysa söyle dua edilir:

"Allah'ım, az önce zikrettiğim isimlerin hatırı için sevdiğim kişinin kalbini bana çevir. Aklını ve ruhunu bana döndür. Ey her derdin dermanını veren Yüce Rabbi'm! Benim gönül derdimin de şifasını ver. Senin mübarek isimlerinden şifa umdum, beni yüz üstü bırakma. Sen her şeye kadirsin. Amin."

Değerli okuyucum, çevirgel duasıyla ilgili şu noktayı da izah etmem gerekir ki burada mühim olan, Allah'ın esmasıdır. Bu esmalar, güzel bir şekilde ve içtenlikle okunursa, inşallah muradına erersin.

Ancak bazı kişilerde, her iki duanın da işe yaramadığına şahit oldum. Bu yünden farklı ve güvenilir bir alternatif daha sunmak istiyorum. Şu kitaptaki (tıkla) enteresan bilgiler de çevirgel duası gibi çok işine yarayacaktır.


Çok Önemli Not: Bahsettiğim kitabın ne kadar etkili olduğunu öğrenmek istersen şu sayfada (tıkla) bulunan garip ve enteresan okuyucu yorumlarını mutlaka okumalısın.

Not: Yüzlerce insanın bu kitap sayesinde eski sevgilisine, eski eşine veya nişanlısına tekrar kavuştuğunu biliyorum. Sana da önermeden geçemedim. Allah'a emanet...

Bununla birlikte aşk büyüsü yaparak veya yaptırarak eski sevgilini geri döndürmek gibi bir niyete sahipsen şu yazımı da okumalısın: Sevdiğini Geri Getirme Büyüsü 

Ayrıca Sevdiğinin Araması İçin Dua isimli yazımı da okumalısın.

Bir dua dinlemek istemez misin?


Anahtar kelimeler: çevirgel döngel duası, çevirgel

1 yorum: